Kapulakieli

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

”...attribuaattinen vettribuaatti pani tuttribuaattia tangenttiin...”

~Poliitikko runoilee
Kehonkieli on erottamaton osa kapulakieltä.[1]

Kapulakieli, jota joskus kutsutaan nimellä Lingua byrocratica, on ylemmän toimihenkilöstön tai poliittisen kerman toimesta yleisesti käytetty slangi (jargon). Kapulakielisesti ilmaistulla kielellisellä ilmauksella, dekadenssia (lue: hienostelua) korostaen, pyritään varsin todennäköisiin syihin vedoten kadottamaan tietyn kyseessä olevan ilmauksen todellinen ja alkuperäinen tarkoitus, mikä siis saadaan todennäköisiin syihin vedoten aikaan mahdollisesti juuri ylipitkillä lauserakenteilla ja käyttämällä kansankielisesti vaikeahkotajuisia sanoja, kuten esimerkiksi tulopoliittinen kokonaisratkaisu tai ilmaston lämpenemisen kansantaloudelliset pitkäaikaisvaikutukset yksilötasolla mitattuna. Sellaista välimerkkiä kuin "piste" (.) pyritään välttämään tyypillisen äidinkieleltään kapulakielisen kirjoittajan toimesta mahdollisimman pitkään; käyttäen sen sijaan runsaasti puolipisteitä ja/tai lauseenvastikkeita, ja sivulauseiden runsas käyttö kuuluu myös kieliasultaan moitteettomaan ja hyvään kapulakieleen. Niin sanotut kiilalauseet, eli tekstin katkaisevat irralliset sivulauseet, jotka vievät lukijan huomion edeltävästä asiasta ja vaikeuttavat tekstin tulkitsemista ajaen lukijan joskus peräti hulluuden partaalle, heidän joutuen tämän tuloksena mielisairaalaan tai ajautuen Hikipedian käyttäjiksi, jotka enimmäkseen koostuvatkin tällaisista entisistä kapulakielen käyttäjistä, jotka lopulta ovat kyllästyneet kapulakielisten tekstien lukemiseen ja tuottamiseen, ovat elintärkeä ominaisuus, jota ilman kapulakieltä ei voi kehittää siihen täyteen muotoonsa.

Kielen historia[muokkaa]

Kapulakielen isänä voitaneen, huomioon ottaen mahdollinen virhemarginaali, sekä tulopoliittinen kokonaisratkaisu, lisäksi maa- ja metsätalouden osavuosikatsauksen neljännesnäkymä ja visio, pitää tiettyjen kansanosien piirissä kenties Nikodemus Africolaa (os. Pepsi-Cola). Kapulakielen luomisprosessi saatettiin alkuun kielenluojaksi henkilöityneen sekä lisäksi huomioon otettavasti prosessin alullepanijaksi personoituneen Africolan toimesta jo esilapsuuden ensimmäiselle neljännekselle sijoittuneella vauvakaudella ollessaan kapuloituna. Yhteisöllisessä tilassa Africolan kanssa eläneiden todistajien kertoman mukaan kielen alullepanijaksi identifioituneen personoituman kerrotaan luomisprosessoinnin alkusykähdyksen johtuneen 99,99 % saman geeniperimän omaavan henkilön, joka voitaneen sopivien olosuhteiden vallitessa lukea henkilöksi itsekseen, toteamuksesta: "Ka' pula kielestä". Varsinaisesti kapulakieltä lienee puhuttu jo suomalais-ugrilaisen historiantuntemuksen ja kirjoituksen alkulähteen alkulähteillä, mikä aikakausi ajoittunee liitulakukauden sekä esihysteerisen trans-aikakauden keskipaikkeen tuntumaan, heti jyräkauteen ajoittuneen ja ajankulullisesti jaksottuneen suu- ja sorkkatautikauden jälkituntumaan.

Sukulaiskielet[muokkaa]

Luokitellusti eli taksonoituneesti hierarkkisessa kielenluokitusjärjestelmässä samaan kielten sulatusuunin tuhkapesäköitymäkerrostumaan sijoittunee kapulakielen lisäksi muun muassa viro, unkari sekä savo, joista tosin jälkimmäisenä mainittua voitaneen pitää brutaaleimpana versiona kapulakielen sisarkielistä. Tähän kielipuunhaaroittuman oksakohtaan lähimmin kapulakielen kanssa itänyt kieli lienee kuitenkin bullshit, joka toimesta sijoitutaan niin lähelle varsinaista kapulakielen kielioppia, etenkin sanaston (vrt. kirjasto) osalta, että epäsofistikoitumattomuuden vastakohdalla kuvattavan darwinistisen homo sapiens -suvun edustajan toimesta lienee vaikeus erottaa nämä kaksi kieltä toisistaan. Lähemmin asiaan perehdyttyämme voitaneen toimestamme puhua suurpiirteisemmin lähinnä murre-eroista, jotka voidaan subjektiivisesti yksilötasolla kokea lievimmillään ainoastaan vivahde-eroina.

Nykykapula[muokkaa]

Nykyisin kapulakieltä, eli tuttavallisemmin "kapsista", kuullaan käytettävän Suomen demokratian poliittissävytteisesti värittyneessä huippuyksikössä, kansankielisemmin ilmaistuna eduskunnassa. Terminologisesti parhaimpien (eli hyvää parempien) kapsiksen käyttäjien toimesta kyetään sujuvan soljuvasti artikulatorisia liikkeitä suorittaen puhumaan kieltä jopa useita eli runsaslukuisia tunteja kerrallaan ilman, että todellisuuden näkökulmasta asiaa katsottuna ja etenkin varsinaisemmin asia ilmaistuna: tarkkailtaessa, varsinaisesti itse itseään tehostaen tulee kyseisten henkilöitymien toimesta ei tule sanotuksi tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun linkittyen yhtään mitään, huolimatta jatkuvista heidän toimestaan tehdyistä tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyvistä puheenvuoroista ja vastapuheenvuoroista, joiden funktiona täten lienee tulopoliittisten näkemysten ilmaisemisen sijasta potentiaalisiin äänestäjiin vaikuttaminen.

Kapulakielen hallinta on asetettu Valtioneuvoston säädöksellä muiden kielivaatimusten ohella välttämättömäksi edellytykseksi virkamiesuralla, ja yliopistoista annetun lain neljännen momentin toinen pykälä säätää kapulakielen hallinnan välttämättömäksi akateemisissa insituutioissa, joten edellämainittuihin instituutioihin hakeva joutuu suorittamaan kielikokeen kapulakielen hallinnasta osanan rekrytointiprosesia, jossa mitataan tämän kykyä hallita kapulakieltä kirjallisella kokeella, johon kuuluu sekä tekstiymmärrystä että tekstintuottamiskykyä mittaava osio, sillä muutoin viranomaistahon päätös työllistää hakija on mitätön oikeuslähdehierarkiaan perusteella tuomioistuinten ennakkopäätöksiin pohjautuen, joissa on todettu puutteet asiassa olevan vakava uhka edellämainittujen tahojen legitimiteetille. Mainittakoon, että korkeimman oikeuden päätöksellä kapulakielen hallintavaatimus on todistettu olevan pätevä ja yhtäpitävä perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteeseen nähden.

Ominaispiirteet[muokkaa]

Kapulakielen käyttäjien ominaispiirteisiin lukeutuu heille tunnusomainen ilmiasu, joka heijastellee sen luojien henkistä köyhyyttä ja mielikuvituksen puutetta; originaali kapulakielen kuuntelija voidaan tunnistaa harmaa/graniittisävyisestä housupuvusta, johon liittyy samasävyinen kravatti ja jonka malli ja muoto ovat peräisin 80-luvun virkamiestyylissävytteisiltä loppumainingeilta. Puhujan tuottamien fraasien sopivissa taukokohdissa nyökytellään ja annetaan näin yleismaailmallisen vaikutelman kielen sisällöllisestä ymmärtämisestä henkilötasolla bruttokansantuotteella mitattuna ja tuotteistettuna kuuntelijan toimesta, mikä on totuuteen perustuen ja edelleen varsin todennäköisin syin virheellinen havainto ja varsinainen harhaanjohtaminen. Kapulakieltä suvereenisti hallitsevat puhujat tuottavat sellaista tekstiä, jonka ymmärtäminen on mahdotonta tavalliselle kansalaisille tahi aihepiiristä kiinnostuneelle dilentantille, saatikka sitten alalle syvällisemmin perehtyneelle ammattilaiselle, etenkin kuin huomattavan usein kapulakielisen tekstin tavoitteena on ottaa mahdollisimman vähän kantaa tai tehdä mahdollisimman vähän huomioita asioiden nykytilanteesta, jotta tämän puheenparsi vaikuttaisi syvälliseltä, sillä tietynlaista salamyhkäisyyttä ja vaikeaselkoisuutta pidetäänkin aidon viisauden ja syvän tietämyksen merkkinä kulttuurissamme - onhan esoteerinen informaatio kautta aikain ollut veruke ylenkatsoa sitä osaamattomien henkilöiden kykyä ymmärtää todellisuutta.


Tunnetuimpia kapulakieltä äidinkielenään natiivisti tuottavia personoitumia[muokkaa]

Viitteet[muokkaa]

Questionmark.jpg ONKO SIVISTYKSESSÄSI AUKKO?
Tämän sivun vitsi perustuu siihen, että se on kirjoitettu käsittelemänsä henkilön tai aiheen tyylillä parodisin tavoittein. Mikäli et tajua tätä sivua, johtuu se todennäköisesti siitä, että olet sivistymätön barbaari, joka ei tiedä mistään mitään. Ehkäpä sinun kannattaisi lukea enemmän Wikipediaa.